§ 1 Klubbtilstand

TreS les amis er og skal være en liten og eksklusiv vinklubb, bestående av styremedlemmene John L. Sundt, Petter Sundhaugen og Jan-Erik Sanne samt medlemmene Ingeir Slettemoen og Leif-Åge Bjelland, der alle har lik stemmerett. Klubben ble stiftet 19. februar 1986.

 

§ 2 Klubbavgift

Klubbavgiften fastsettes ved hvert årsmøte. Hvis det fastsettes klubbavgift, disponeres denne fritt, uten konsuldering, til klubbens beste av sesongens valgte regnskapsfører, mot et ansvar for innkreving av avgiften, samt et årsregnskap som fremlegges ved årsmøter.

 

§ 3 Møter/Oppførsel

Ved hvert ordinært vinmøte avtales neste vinmøte med sted og dato. Det kreves edruelighet ved frammøte til ordinære vinmøter, hvis ikke kan vedkommende ekskluderes ved flertall i klubben. Det skal vises god oppførsel under møtet. Ved gjentatte ergrelser av noen art med flertall i klubben, kan ekskludering iverksettes ved enstemmig flertall. Ingen røking før etter bedømmelse og konkludering av aftenens vin/viner er gjennomført.

 

§ 4 Innkjøp

Ved kjøp av vin må etiketten være hel og uten sår. Regnskapsfører har ansvar for innkjøp av vin til årsmøter, og disponerer klubbavgiften fritt til dette formål. Regnskapsfører kan imøtese spesielle ønsker til årsmøter.

 

§ 5 Valg

Det skal velges regnskapsfører samt sekretær for ett - 1 - år av gangen. Valget skjer ved årsmøter og med flertall i klubben.

 

§ 6 Opptak av medlemmer

Ved opptak av nytt medlem skal søkeren betraktes sammen med søkerens medbrakte vin ved et ordinært vinmøte. Opptak i klubben skal ikke forekomme under denne fasen, men ved et ekstraordinært vinmøte uten tilstedeværelse av søkeren. Skriftlig søknad kreves for å bli betraktet som søker.

 

§ 7.1 Årsmøte

Det er alles ansvar å arrangere årsmøte med flertall, innen mars måned. Dato for årsmøte skal avtales minst tre - 3 - uker i forveien. Årsmøte avholdes ved en middag på et egnet sted. Antrekk deretter, dog ikke lavere standard enn nevnt i §9. Deltakelse ved årsmøter krever medlemskap, men gjester kan inviteres etter flertall i klubben.

 

§ 7.2 Planlegging av årsmøte

Dersom årsmøte avholdes privat, vil verten ha ansvar for a finne nødvendige resursser med hensyn på forberedelse og gjennomføring av årsmøte.

Det anbefales å avholde et planleggingsmøte for å kartlegge de nødvendige resursser minst en - 1 uke før årsmøte avholdes.

 

§ 8 Gjester

Ved vurdering av evntuelle gjester, kreves flertall i klubben. Innbydelse til utvalgte gjester kan skje enten skriftlig eller muntlig.

 

§ 9 Antrekk

Pent antrekk, ikke jeans. Slips eller sløyfe, helst ensfarvet, diskret hvis flerfarvet.

 

§ 10 Egenbedømming av viner

Enhver som konsumerer en god vin har ansvar for at bedømming av denne kommer klubbens medlemmer til gode, ved å sende inn egenbedømmelse og informasjon om vinen til den enhver tid gjeldende valgte sekretær i klubben. Dette slik at andre medlemmer kan kjøpe og bedømme samme vin, slik at også en konklusjon av denne blir protokollført. Forutsatt konklusjon forutsetter flertall med tre - 3 - uavhengige bedømmelser av klubbens medlemmer. All informasjon om vinen og bilde av etiketter/vinen skal sendes til den enhver tid gjeldende valgte sekretær for protokollføring av den enkelte medlems bedømming. Se forøvrig oversikt over egenbedømte viner her.